wz

Pôvod mena " K L I M E K "

Meno, priezvisko KLIMEK pochádza zo slovanského "KLIMENT", čo po nemecky znamená "CLEMENTS". Koncovka "-ek" je podobná nemeckému "-chen" a "-lein", čo znamená zdrobnenie mena, priezviska. Teda výsledne KLIMEK z "CLEMENSEK" znamená malý CLEMENS. Mimochodom často používané meno papežov (wiederum) pochádza z latinčiny a znamená veľkorysý /veľkodušný, mierny, zhovievavý, láskavý/. Klimekovci bývali pred husitskou vojnov v dnešných čechách. Po pražskom povstaní sa čas? z nich, ktorá sa pridržiavala starej katolíckej viery, bola prenasledovaná protestantmi, a tak emigrovala na sever smerom Východné Prusko a Sliezko. Zostávajúca čast sa podieľala na novej protestantskej /evanjelicej/ viere. Ku menu KLIMEK je viac verzií a to: Kliemke, Klima, Klimsch, Klimatschewski, Klimczak /poľsky/, Klimsch atď. Podľa informácií na internetovej stránke

 http://www.oliver-klimek.de/gaestebuch/index.html

 

Priezvisko: K L M I E K :

Toto zaujímavé priezvisko, s viac ako sto rôznych hláskovaní od Clemens, Clemons a Climance, až po Clemitt, Klíma a Klimkiewicz, pochádza z rímskej (latinskej) "Clemens", čo znamená "milosrdný". Prvý svätec, ktorý bol žiakom svätého Pavla niesol toto meno, a bolo vyberané  často pre pápežov, nie menej ako jedenásť Clements bol zvolený do roku 1046. Priezvisko z ženských mien alebo špecificky ženské vlastníkov pozemkov zo stredovekého obdobia, sú celkom populárne, a zahŕňať formy Mary, Joan a Elizabeth. S týmto priezvisko najskôr prežívajúce záznamy sú v Anglicku, ktorá ako prvá krajina na svete, prijala dedičné priezvisko. Medzi príklady patrí Clemens Monachus, Clememt mních, v 1152 registri opátstve St Benet je v Holme, v grófstve Norfolku a Richard Clement, Knight Templar, v Oxforde v roku 1153. Ďalšie nahrávky patrí Richard Clemmence v Hundred Rolls grófstve Huntingdonshire, a Robert Clymant v Sussexe v roku 1327, zatiaľ čo v Nemecku Leonard Klement bol zaznamenaný v charty mesta Ulm v roku 1482. Prvý záznam priezviska ako William Clement, ktorý bol datovaný 1150, v registri Rytier Templárov z Oxfordshire, počas panovania kráľa Henricha 11nd Anglicka. On bol známy ako "cirkevný staviteľ", a vládol 1154 - 1189. Počas storočí, priezvisko v každej krajine má aj naďalej "Rozvoj" často vedie k úžasné varianty pôvodného pravopisu.

www.surnamedb.com 1980 – 2007

 

Surname: K L I M E K

This interesting surname, with over one hundred differing spellings ranging from Clemens, Clemons and Climance, to Clemitt, Klima and Klimkiewicz, , derives from the Roman (Latin) "Clemens" meaning "merciful". An early saint who was a disciple of St. Paul bore the name, and it was selected by a number of early popes, no less than eleven Clements having been elected by the year 1046. Although predominently a male name, there is little doubt that many nameholders do originate from the female "Clementia" meaning mercy. Surnames from female names or specifically female landowners of the medieval period, are quite popular, and include forms of Mary, Joan, and Elizabeth. With this surname the earliest surviving records are in England, the first country in the world to adopt hereditary surnames. Examples include Clemens Monachus, Clememt the monk, in the 1152 register of St. Benet's abbey, at Holme, in the county of Norfolk, and Richard Clement, a Knight Templar, of Oxford in 1153. Other recordings include Richard Clemmence in the Hundred Rolls of the county of Huntingdonshire, and Robert Clymant in Sussex in 1327, whilst in Germany Leonard Klement was recorded in the charters of the city of Ulm in the year 1482. The first recorded spelling of the family name anywhere is believed to be that of William Clement, which was dated 1150, in the Knight Templar register of Oxfordshire, during the reign of King Henry 11nd of England. He was known as "The church builder", and reigned from 1154 to 1189. Throughout the centuries, surnames in every country have continued to "develop" often leading to astonishing variants of the original spelling.

www.surnamedb.com 1980 – 2007

 

Peter Klimek, p@klimek.info, 9.12.2003, Komentar: Der Name "KLIMEK" kommt vom slawischen "KLIMENT", was Clemens bedeutet. Die Nochsilbe "-ek" ist ähnlich wie im Deutschen "-chen" und "-lein" eine Verkleinerungs-, bzw. Koseform. Also resultiert "Klimek" aus "Clemensek", der kleine Clemens. Der Name Clemens, ubrigens ein häufig gebrauchter Papstname, stmmt wiederum aus dem Lateinischen und bedeutet "der Grobzugige", "der Milde". Die Klimeks sollen vor den Hussitenkriegen im heutigen Tschechien gewohnt haben. Nach dem Prager Fenstersturz wurde der Teil, der seinen alten katholischen Glauben beibehalten wollte, von den Protestanten vefolgt, und so emigrierten sie in Richtung Norden, wie Ostpreussen und Schlesien. Der verbleibende Teil nahm den neuen Glauben an. Den Namen Klimek gibt es in vielen Versionen: Kliemke, Klima, Klimsch, Klimatschewski, Klimczak /polnisch/, Klimsch, etc.